اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن

اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن

اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن 150 150 هلدینگ بازرگانی حمل و نقل و ترخیص کالا

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک رویکرد غیر پارامتری برای ارزیابی کارایی و بهره وری واحد های سازمانی می باشد( کوپر، سیفورد و تان ۲۰۰۷، تانسولیس، پارتلا و دسپیس ۲۰۰۸). واحد های سازمانی اشاره به واحد های تصمیم گیری دارند(DMU). مدل های تحلیل پوششی داده استاندارد بر مبنای این فرض هستند که فناوری تولید اصلی یا دارای بازده نسبت به مقیاس ثابت(CRS) یا بازده نسبت به مقیاس متغیر(VRS) می باشند.
هر دو مدل های CRS و VRS را می توان به صورت دو برنامه خطی متغیر بیان کرد که اشاره به مدل های پوششی و مدل های مضربی دارد. ارزش بهینه این دو برنامه به صورت کارایی شعاعی ورودی یا خروجی DMU0 تحت ارزیابی، بسته به جهت حل مدل ها تفسیر می شود( بانگر، گارنز و کوپر ۱۹۸۴، کارنز و کوپر و رادز ۱۹۷۸). به طور ویژه، در مدل پوششی، DMU0 در برابر مرز فناوری CRS یا VRS معیار بندی می شود و کارایی شعاعی DMU0 به صورت مهم ترین ضریب بهبود نسبی به بردار ورودی یا خروجی آن در فناوری تفسیر می شود.
مدل های مضربی از حیث اوزان ورودی و خروجی متغیر ( مضرب ها) بیان می شوند. مدل مضربی CRS موجب بیشینه سازی نسبت خروجی وزنی کل به ورودی وزن کل( نسبت کارایی) DMU0 می شود به شرطی که هیچ یک از این نسبت ها در همه واحد های تصمیم گیری مشاهده شده بیش از مقدار ۱ نباشند. مدل مضرب VRS دارای یک متغیر دوگانه قابل تفسیر از حیث نسبت بازده به مقیاس و کشسانی مقیاس می باشد( بانکر و همکاران ۱۹۸۴،پودینوسکی، چمبرز، اتیسی، دینکو ۲۰۱۶، پودینوسکی و فورساند ۲۰۱۰، پودینوسکی، فورساند و کریونزوکو ۲۰۰۹، ساهو و تون ۲۰۱۵). به گفته کارنز و همکاران(۱۹۷۸)، اوزان خروجی و ورودی بهینه، مطلوب ترین اوزان برای DMU0 می باشند و آن را در مقایسه با همه DMU های مشاهده شده، به بهترین شکل ممکن نشان می دهد.
۱-۱ محدودیت های وزن
محدودیت های وزن معمولا بیانگر قضاوت های ارزشی است که در شکل محدودیت های اضافی بر روی اوزان ورودی و خروجی در مدل مضرب گنجانده می شوند. این محدودیت ها موجب کاهش انعطاف پذیری اوزان و بهبود تمایز و افتراق مدل تحلیل پوششی داده ها می شود( الن، اتانسوپولوس، دیسون و تنانسولیوس ۱۹۹۷، کوک و زو ۲۰۰۸، جورو و کاروهنن ۲۰۱۵، نانوسیلیوس و همکاران ۲۰۰۸).
به طور کلی، استفاده از محدودیت های وزنی موجب تغییر تفسیر کارایی در هر دو مدل های پوششی و مضربی می شود. از دیدگاه فناوری، استفاده از محدودیت های وزنی منجر به توسعه مدل فناوری می شود( کارنز، کوپر، وی و هوان ۱۹۸۹، هالم و کرونهن ۲۰۰۰، رول، کوک و گولنی ۱۹۹۱). پودینوسکی(۲۰۰۴ الف) نشان داده است که این توسعه ناشی از جملات مضاعف در مدل پوششی ایجاد شده توسط محدودیت های وزنی می باشد و این که واحد تصمیم گیری در مرز فناوری توسعه یافته قرار می گیرد. بنابر این، DMU0، در برابر همه واحد ها در فناوری( از جمله واحد های تولید شده توسط محدودیت های وزنی) و نه تنها در برابر واحد های مشاهده شده، معیار بندی می شوند.
تفسیر کارایی از حیث مدل مضربی با محدودیت های وزنی تا حدودی مبهم و امروزه با نقص همراه است. این را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: در صورتی که همه محدودیت های وزنی همگن و غیر پیوسته باشند( به بخش۲ برای تعریف رسمی مراجعه کنید)، مدل مضربی به طور صحیح اوزان بهینه( در محدودیت های وزنی معین) را شناسایی می کند که بیانگر واحد تصمیم گیری در بهترین حالت در مقایسه با همه DMU های مشاهده شده است( پودینوسکی ۲۰۰۱ الف).
با این حال، مسائل مربوط به تفسیر زمانی حادث می شوند که حداقل یک محدودیت وزنی، غیر همگن یا پیوسته باشد. در این صورت، اوزان بهینه به طور کلی بیانگر DMU در بهترین حالت در مقایسه با همه DMU های مشاهده شده نمی باشد. در نتیجه، ارزش بهینه مدل مضربی با این محدودیت وزنی، به طور کلی، کارایی نسبی DMU0 را کم تر از مقدار واقعی براورد می کند. مثال های مربوط به این را می توان در مقاله پودینوسکی(۱۹۹۹، ۲۰۰۱ الف)، پودینوسکی و التانسپولوس ۱۹۹۸ و اخیرا مطالعه خلیلی، کامانهو، پرتلا و علی رضایی(۲۰۱۰) یافت.
۱-۲ اهمیت
در این مقاله ما نشان می دهیم که به ازای هر گونه محدودیت های وزنی، اوزان بهینه مدل مضرب DMU0 را در بهترین حالت نسبت به همه DMU ها در فناوری توسعه یافته تولید شده توسط محدودیت های وزنی نشان می دهد. این نتیجه در صورتی صحیح است که ما همه اوزان ورودی و خروجی غیر منفی و یا از میان انواعی که مطابق با محدودیت های وزنی است، جست و جو کنیم.
نتایج ما می تواند بر تفاوت بین تفسیر مدل های پوششی و مضربی با محدودیت های وزنی غلبه کند. در واقع، همان طور که در بالا گفته شد، مدل پوششی، DMU0 را در برابر همه DMU ها در فناوری توسعه یافته توسط محدودیت های وزنی معیار بندی می کند. با این حال، تفسیر مدل مضربی فرض می کند که DMU0 بایستی در برابر تنها DMU های مشاهده شده الگوبرداری شود. همان طور که گفته شد، این فرض مرسوم منجر به تفسیر معنی دار برخی از انواع محدودیت های وزنی نمی شود. نتایج نشان می دهد که مدل مضرب دقیقا مشابه با مدل پوششی می باشد: DMU0 را در برابر همه DMU ها در فناوری توسعه یافته برای همه انواع محدودیت های وزنی معیار بندی می کند.
از دیدگاه عملی، این تفسیر جدید را می نوان برای توجیه استفاده از انواع محدودیت های وزنی در مدل مضرب و توضیح معنی اوزان بهینه و امتیازات کارایی استفاده کرد. این شامل کران های وزن مطلق و محدودیت های وزنی پیوسته می باشد که معنی آن تاکنون مبهم باقی مانده است.

                  درباره هلدینگ گلدن رود گروه هلدینگ گلدن رود بعنوان یک سازمان جهانی و با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به انسانها در سال 1390 در ایران تاسیس شد. این هلدینگ هم اکنون در زمینه های متنوعی همچون خرید خارجی- ترانسفر مالی- حمل و نقل بین الملل- ترخیص گمرکی کالا- صادرات و واردات- تجهیزات پزشکی و تحقیق و توسعه بازار ، با تعداد زیادی از همکاران هلدینگ در بیش از 15 کشور جهان فعال می باشد. با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و همچنین نو آوریهای گسترده در خدمات متنوع، هلدینگ گلدن رود از برترین شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرگانی و حمل و ترخیص می باشد. امروزه کلـیـه کارخانه ها، تولیـدی ها، واردکنندگان و صادرکنندگان با توجـه به حـجـم گسترده و بالایی که در رابطه با بخش بازرگانی خارجی دارند ترجیح میدهند که امور خرید و حمل و گمرکی خود را به سازمانهای مستقل واگذار نمایند که گروه هولدینگ گلدن رود با داشتن کادری مجرب و قوی در انجام تشریفات گمرکی از گمرکات شهید رجایی, بوشهر و شهید باهنر بندر عباس و شهریار تهران و فرودگاه امام خمینی(ره) و سایر گمرکات در امور ترخیص ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه ، قطعات ماشین آلات کارخانجات، قطعات و لوازم نیروگاهها، اقلام و تجهیزات شبکه و کامپیوتر و مخابراتی، قطعات انواع خودروهای سواری و کامیون، پی وی سی ، لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، خط تولید كارخانه ، ماشین آلات چاپ ، ابزارآلات ، جي پي اس ،تخم ماهي پرورشی ،لوازم منزل و آشپزخانه ، كاغذ، دستگاه های ابزار دقیق و سایر نیازهای کشور فعال بوده و نیازهای مشتریان خود را با صداقت و حفظ حقوق مشتریان در سریعترین زمان با ارزانترین قیمت کارگزاری نموده و با این هدف جدید ترین قوانین و روشها و متد روز دنیا را فراگرفته ایم . نشانی دفتر مرکزی : تهران- فلکه دوم صادقیه- نرسیده به مرزداران- برج نگین رضا- طبقه 18 جنوبی واحد 1804 تلفن: 44051434-44051460
مشاوره فوری حمل و ترخیص